1400-10-15

مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیه مجتمع قرآنی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی